vrijdag 26 februari 2010

De balans

Zo vlak voor de verkiezingen is het goed om de balans eens op te maken van dat waar ik de afgelopen vier jaren zoal mee bezig geweest ben. Op sommige gebieden boekte ik successen, op andere terreinen had ik wat meer gewenst dan ik bereikt heb.
Waar ben ik trots op:
• Het schrappen van de eigen bijdrage die ouders moesten betalen voor het vervoer van hun kinderen naar SBO-scholen (de vroegere MLK en LOM). Dat kostte enorm veel uitzoekwerk, maar dat was het absoluut waard. De tweedeling tussen vervoer naar SO-scholen en naar SBO-scholen moest de wereld uit.
• De WMO-avond die we in april 2007 al organiseerden voor belanghebbenden om uit te zoeken hoe de vormgeving van deze nieuwe wet in de praktijk uitwerkte. Het resulteerde in vier kantjes aanbevelingen richting het college.
• De bijdrage die ik heb mogen leveren aan een wat positievere beeldvorming van Xinix.
• De aandacht die er eindelijk weer is voor muziek, dankzij de motie voor een persoonlijk muziekbudget die we samen met de SGP indienden.
• Herhaaldelijk heb ik me heel sterk gemaakt voor de afschaffing van de verhuisverplichting die mensen met een handicap opgelegd kunnen krijgen. Tot nog toe is me dat niet gelukt. Het is gelukkig allemaal al wel wat soepeler geworden en er wordt nu permanent geregistreerd hoe de regeling uitwerkt. Wie weet lukt het me de volgende raadsperiode….
• De combinatiefuncties die er toch gaan komen. Ofwel beroepskrachten die op scholen én in het verenigingsleven sport, cultuur en muziek een extra impuls gaan geven. Door helder in beeld te brengen hoe we dit terug zouden kunnen verdienen heb ik mijn bijdrage geleverd aan een kanteling in de discussie.
• Het zebrapad bij het Nieuwendijkse winkelcentrum was mijn eerste bijdrage aan het politieke spel. Met de uiteindelijke locatie was ik alleen minder tevreden.
• Per school werd het subsidieplafond cultuureducatie verruimd. Als één of meerdere scholen nu geen beroep doen op deze subsidie hebben andere scholen voor culturele activiteiten meer te besteden dan de oorspronkelijke 1.500 euro per jaar.
• In de samenwerking tussen Wava/GO! en de gemeenten is meer ruimte gekomen om eerst als gemeente onze eigen insteek te bepalen. Meer taken en werkzaamheden richting WAVA/Go! schuiven heeft immers consequenties voor andere partijen.
• Met de peuterspeelzalen is de afgelopen vier jaar een enorme verbeterslag gemaakt. Samen met SDc en fractie Du Burck heb ik daar hard aan getrokken.
• Ik heb de Maatschappelijke Stages herhaaldelijk op de kaart gezet. Ofwel het vrijwilligerswerk dat scholieren miv 2011 verplicht zijn te gaan doen. Ik heb aangestuurd op samenwerking met scholen, coördinatie van de maatschappelijke stage en een snelle ontwikkeling van een visie. Het is helaas (nog) niet gelukt om alle voor dit doel beschikbare geld ook daadwerkelijk hiervoor te reserveren.
• Een bepaalde groep minima kwam niet meer in aanmerking voor kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Ik heb om opheldering hierover gevraagd en ben diep in de materie gedoken. Uiteindelijk werd de regeling versoepeld en heb ik het college gevraagd dit met terugwerkende kracht en met spoed toe te passen.
• In alle dorpen komen Groene Ruige Speelruimtes. De motie die de SGP hiervoor maakte hebben wij van harte mee ingediend.
• Onderzocht is of de eigen bijdrage voor huishoudelijke verzorging onder gebracht kon worden in de ziektekostenverzekering. Dat was helaas niet het geval.
• Tot slot: het meeste plezier heb ik beleefd aan al die lessen die ik samen met Bert van Seters op de basisscholen heb mogen geven en de stem die kinderen daarmee in de politiek kregen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten