woensdag 16 december 2015

Voorziening verpleging/verzorging Sleeuwijk (2)

Ik heb stevig geworstel met het voorstel voor de kleinschalige voorziening verpleging en verzorging in Sleeuwijk (zie ook blog 2/12)
Natuurlijk gunt Progressief Altena het alle inwoners om levenslang voor een betaalbare prijs in hun vertrouwde dorp te kunnen blijven wonen. Met de realisatie van 24 seniorenappartementen en 17 grondgebonden seniorenwoningen door Woonlinie wordt daar zeer binnenkort voor een groot deel al in voorzien. Met zorg en verpleging aan huis kunnen senioren straks heel lang – misschien zelfs levenslang -  in Sleeuwijk blijven wonen.
Maar er is nog een andere groep. Mensen die het zelfstandige wonen echt niet meer redden. Zij moeten terecht kunnen in een intramurale voorziening. Voor die groep heb ik de wens dat dat in ieder geval kan binnen een straal van 10 kilometer rondom de vertrouwde woonplaats en bij voorkeur in wat straks de gemeente Altena of Emmickhoven of ……… zal zijn. Je kunt nl wel een intramurale voorziening in Sleeuwijk realiseren, maar dat geeft geenszins de garantie dat je daar als Sleeuwijker, indien noodzakelijk, ook terecht zult komen. Dit gecombineerd met o.a. de wetenschap dat bestaande intramurale plaatsen voor verpleging en verzorging in de regio afgebouwd moeten worden, maakt dat ik stevige vraagtekens plaats bij het idee om - met een gemeentelijk investering - een nieuwe kleinschalige voorziening verpleging en verzorging in Sleeuwijk te realiseren.
Echter….
In de commissie Inwoners werd duidelijk dat een meerderheid van de raad het realiseren van een dergelijke voorziening juist toejuicht. Ook zeer voorstelbaar overigens. Een kleinschalige voorziening verpleging en verzorging in Sleeuwijk geeft namelijk de kans dat Sleeuwijkers met dementie straks ook in eigen dorp terecht kunnen. Ik zeg nadrukkelijk kans, want die garantie is er namelijk niet. Daarnaast biedt een dergelijke voorziening kansen op het gebied van de WMO. Als we als gemeente bijdragen aan de financiering van een intramurale voorziening, dan moet dat voor direct gemeentelijk beleid in mijn ogen ook wat opleveren. Ik zie mogelijkheden op het gebied van dagbesteding, begeleiding, logeren, kortdurende zorg en snelle oproepbare zorg aan zelfstandig wonende senioren. Daarnaast vind ik dat er eisen gesteld kunnen worden aan een blijvend betaalbare all-in huurprijs en aan het terugbetalen van de gemeentelijke investering indien het gebouw zijn functie voor verpleging en verzorging verliest. Deze uitgangspunten heb ik benoemd in een amendement, dat gisteren in de raadsvergadering gesteund werd door de voltallige raad.
Nu er garanties liggen voor o.a. het realiseren van WMO-beleid was het voor Progressief Altena ook makkelijker om JA te zeggen tegen het investeren in de bouw van een kleinschalige voorziening verpleging en verzorging in Sleeuwijk.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten